STEDE BROEC - Het college van Stede Broec heeft de Programmabegroting 2024 vastgesteld en legt deze 13 november voor aan de gemeenteraad. De uitgangspunten in de kadernota 2024 vormen de basis voor deze begroting. Het begrotingsresultaat laat een financiële ruimte zien van € 87.000 (2024) en is tot 2026 structureel sluitend. Het college wil deze ruimte nog niet benutten omdat eerst een realistisch beeld van de meerjarige kosten van noodzakelijke investeringen in kaart moet worden gebracht. Het gaat hierbij om verduurzaming gemeentelijk vastgoed en het integraal huisvestingsplan voor de basisscholen. Ambities uit de kadernota die al zijn begroot, bijvoorbeeld een nieuw kunstgrasveld voor KGB en de uitvoering van het verkeersplan, gaan zeker door.

Door de grote terugval van de Algemene uitkering vanaf 2026 krijgt Stede Broec te maken met een financieel ravijn van € 2,5 miljoen. Noodzakelijk zijn maatregelen van het Rijk die dit moeten opvangen.

Stede Broec ervaart, net als veel andere gemeenten, financiële druk. De gemeente wordt geconfronteerd met toenemende kosten voor belangrijke diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs, openbare veiligheid en digitale (informatie)veiligheid. Deze kosten stijgen sneller dan de inkomsten waardoor het moeilijker is om de financiën in evenwicht te houden. Daarnaast speelt de terugval van de Algemene uitkering een grote rol. Stede Broec is voor 2/3 van de inkomsten afhankelijk van deze uitkering.

Ongeveer 1/3 van de gemeentelijke inkomsten bestaat uit belastingheffing en tarieven voor dienstverlening. Het college vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving gebruik kan blijven maken van alle voorzieningen en streeft ernaar de financiële druk niet op te lossen door de rekening van de Rijksoverheid door te schuiven naar de inwoners.

VNG advies

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten een sluitende begroting voor 2024 en 2025 te presenteren en de lasten in de meerjarenramingen in beeld te brengen in de vorm van een realistische begroting. Zo worden financiële tekorten vanaf 2026 duidelijk zichtbaar. Het college heeft bij het opstellen van de begroting dit VNG advies als uitgangspunt genomen. In 2024 krijgt het college meer inzicht in de nieuwe noodzakelijke investeringen voor de komende jaren. Daarom zijn nu voor 2024 alleen de huidige noodzakelijke investeringen meegenomen.

Plannen voor 2024

De begroting is gebaseerd op de ambities uit het coalitieakkoord ‘Samenwerken, Samenleven, Samen ontwikkelen’. Het college gaat verder met de uitwerking van deze plannen voor Stede Broec zoals de voorbereiding voor de nieuwe wijk Florapark-Westeinde en de uitvoering van de Erfgoednota. Ook wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van het centrumgebied en het sportlandschap.