BOVENKARSPEL - Gemeente Stede Broec gaat haar begroting voor 2021 aanpassen. Dat gebeurt op basis van nieuwe informatie die na het vaststellen van de begroting in oktober bekend werd. Het aanpassen heeft geen nadelige gevolgen voor de portemonnee van de inwoners.


In oktober stelde de gemeenteraad de begroting voor 2021 vast. Een sobere begroting waarin geen financiële ruimte is voor nieuwe plannen. Nu is nieuwe informatie bekend over de bijdrage van het Rijk voor de jaren 2021 tot en met 2025 en zijn ook de financiële gevolgen bekend van de Najaarsnota. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente maatregelen moet nemen om voor zowel 2021 als de jaren daarna te zorgen voor een structureel sluitende begroting. De maatregelen staan in de 1e begrotingswijziging voor 2021.

Maatregelen
Het college stelt de raad voor een aantal maatregelen te nemen om uit de rode cijfers te blijven. Stede Broec kan bezuinigen door voor 2021 het inflatiepercentage op een deel van de uitgaven iets te verlagen. Daardoor is er minder budget te besteden.

Ook het opheffen van een aantal reserves levert de gemeente financiële ruimte op. Op basis van een actuele inventarisatie van de risico’s blijken de reserves van Stede Broec voldoende te zijn om de financiële gevolgen van deze risico’s op te vangen.

Daarnaast wordt de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) verhoogd door gedeeltelijk rekening te houden met een stijging van de waarde van de woningen en bedrijven. 50% van deze waardestijging wordt meegenomen bij de berekening van de onroerende zaakbelasting.

Woonlasten
Ondanks de maatregelen die nodig zijn, zullen de gemiddelde woonlasten voor de inwoner niet stijgen. Een ruime voorziening voor aanleg en onderhoud van riolering maakt het mogelijk de rioolheffing met € 20,00 per aansluiting te verlagen. De OZB gaat wel iets omhoog. Tegenover de hogere OZB staat echter de lagere rioolheffing waardoor per saldo de gemiddeld woonlast per woning gelijk blijft.

De beperkte stijging van de OZB is mogelijk door rekening te houden met maar 50% waardestijging van de woningen en bedrijven en het OZB-tarief te verlagen.

Kosten corona-crisis
Ook worden in deze begrotingswijziging de te verwachten corona-uitgaven voor 2021 verwerkt. De gemeente houdt er rekening mee dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor volgende jaar. Bijvoorbeeld doordat er meer aanspraak wordt gemaakt op regelingen voor mensen met een laag inkomen. Of door stijging van de zorgkosten voor mensen met psychische klachten door de coronacrisis. De financiële gevolgen hiervan worden gecompenseerd via de algemene uitkering die de gemeente van het Rijk ontvangt.

Uitvoering begroting 2021
Dat de sobere begroting voor 2021 nu wordt aangepast, betekent niet dat er niets meer gebeurt. Wethouder Slagter: “Ook volgend jaar kunnen we de dienstverlening aan onze inwoners op peil houden. En we hebben voldoende financiën om bijvoorbeeld de voorzieningen in stand te houden en het onderhoud uit te voeren dat nodig is.”

De begroting voor 2021 biedt geen ruimte om onderdelen van het College Uitvoeringsprogramma uit te voeren dat de raad in 2019 heeft vastgesteld. Zo is het realiseren van een verbinding om de doorvaarbaarheid van de gemeente aan de oostkant te vergroten op korte termijn niet mogelijk. Wel is er geld beschikbaar om geluidswerende maatregelen te treffen langs de N307 ter hoogte van de woningen in het plan Broekerschans.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 17 december 2020 een besluit over de 1e begrotingswijziging 2021.