STEDE BROEC - In Stede Broec volgen dagelijks ruim 2.000 kinderen (speciaal) basisonderwijs verdeeld over 12 scholen. Het grootste deel van de schoolgebouwen bestaat al ruim 40 jaar en is inmiddels toe aan renovatie, ver- of nieuwbouw. De gemeente- en schoolbestuurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een aantrekkelijke, veilige en gezonde leeromgeving die voldoende ruimte biedt aan leerlingen en medewerkers. In januari 2022 heeft de gemeenteraad besloten een Integraal Huisvestingsplan (IHP) daarvoor op te laten stellen. Het IHP is samen met de schoolbesturen opgesteld, dat proces is nu afgerond. Het is een beleidsmatige visie voor de periode 2023-2039. Het college van B&W vraagt de raad het IHP vast te stellen. In de raadsvergadering van 19 oktober behandelt de raad het stuk.

Met dit plan krijgt de raad inzicht in de opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting op de korte, middellange en lange termijn. Daarbij geeft het IHP een grote mate van duidelijkheid voor zowel de schoolbesturen als de gemeente over de randvoorwaardelijke investeringen in de komende tijd.

Fasering

Er wordt in het IHP inzicht gegeven in fasering en volgordelijkheid van aanpak. De scholen in Plan Zuid komen volgens het IHP als eerst aan de beurt. Het betreft de scholen van SKO De Streek en stichting Present. Het plan voorziet in de realisatie van één Multi Functionele Accommodatie (MFA) waarin beide scholen worden gehuisvest. Hierbij wordt ook gekeken naar verschillende aspecten als een buurtfunctie, exclusieve ruimte voor kinderdagopvang, peuteropvang en een gymzaal. In het college-uitvoeringsprogramma 2022 - 2026 is de realisatie van een nieuwe school met een buurtfunctie in deze wijk opgenomen.

Martien Krijger wethouder Onderwijs: ‘Ik ben blij dat we overeenstemming hebben bereikt met de schoolbesturen. Dit is een belangrijke mijlpaal. Het huisvestingsplan voor primair onderwijs geeft de route naar vernieuwing en modernisering van onze schoolgebouwen aan. Het plan is nu gereed om ter beoordeling naar de raad te gaan. Na vaststelling door de raad kunnen we verder met de eerste stap: realisatie van het MFA Molenwiek/Wendel.’

Hans Kelderman van Present namens alle schoolbesturen: ‘Het opstellen van een IHP was een complex en lang traject maar we zijn er samen uitgekomen. De bestuurders van de scholen van SKO De Streek, Present, Kopwerk en Trigoon staan achter dit IHP voor onderwijshuisvesting in Stede Broec. Het is een mooi ambitieus plan. We willen dat de gemeente dit nu samen met ons voortvarend gaat oppakken.’