GROOTEBROEK - Het college van Stede Broec gaat de gemeenteraad voorstellen te kiezen voor een nieuwe variant op de locatie Kweeklust, het volkstuinencomplex grenzend aan de nieuwe woonwijk Waterweide. Het gaat om een kwalitatief hoogstaand plan met een groot sociaal woningbouwprogramma.

Participatie
Het college kreeg eind 2019 de opdracht van de gemeenteraad om verschillende varianten uit te werken voor het tot woningbouw bestemde volkstuinencomplex. Voorwaarde bij een uitwerking van woningbouw, was een geschikte alternatieve locatie vinden voor Kweeklust. Er werden vijf varianten uitgewerkt door een stedenbouwkundig bureau waarvan 4 woningbouwvariaties en één variant ‘behoud van het volkstuinencomplex’. Het burgerpanel en de omwonenden werden deze zomer uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de locatie. Vanwege de coronamaatregelen vond dit digitaal plaats in de vorm van een enquête. De variant ‘behoud van het volkstuinencomplex op de huidige locatie’, werd door een ruime meerderheid van de ondervraagden ondersteund.

Nieuwe variant met sociale huur
Gedurende het proces van participatie, werd door de Woonschakel West-Friesland in samenwerking met Kuin vastgoedontwikkeling een nieuw voorstel gepresenteerd. Deze variant bestaat uit een compleet woningbouwprogramma met een groot aandeel aan sociale huurwoningen. Deze variant is meegenomen in de planvorming en wordt nu gekozen als voorkeursvariant.

Complexe afweging van waarden
Wethouder Bart Nootebos: “We hebben een complexe afweging moeten maken tussen onvergelijkbare waarden, namelijk participatie, volkshuisvesting, openbaar groen en ruimtelijke ordening en financiën. Het college heeft oog voor deze spanning. Gelet op het participatietraject zou de voorkeur uitgaan naar behoud van Kweeklust op de huidige locatie.”

Alles overwegende stelt het college de gemeenteraad voor te kiezen voor variant zes: het voorstel van de Woonschakel en Kuin. Wethouder Nootebos: “Met deze variant wordt invulling gegeven aan de vraag naar grondgebonden sociale huurwoningen voor starters en gezinnen. Daarnaast wordt de vrije sector bediend met een passend aanbod. Ook wordt de volkstuinvereniging Kweeklust een duurzaam alternatief geboden (aan de Voetakkers). Tenslotte is dit een zeer concreet en financieel aantrekkelijk voorstel.”

Inspraak en vaststelling Raad
Hoewel het voorstel eerst nog behandeld moet worden door de gemeenteraad is er door de gemeente en initiatiefnemers al contact geweest met het bestuur van Kweeklust zodat wensen en verwachtingen ten opzichte van een nieuwe locatie tijdig kunnen worden afgestemd. Omwonenden krijgen een brief van de gemeente. Het voorstel wordt op 7 december behandeld in de commissie en staat op de agenda van de gemeenteraad op 17 december. Het is voor inwoners mogelijk om in te spreken tijdens de commissievergadering. Graag aanmelden via griffie@stedebroec.nl. De stukken zijn te vinden via in de agenda op https://stedebroec.notubiz.nl/dashboard