STEDE BROEC - Drie bijzondere inwoners van Stede Broec ontvingen vandaag een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Wortelboer tijdens de jaarlijkse lintjesregen.


Ehud Aloni

(27-10-1982)

Verdiensten:

•2003-2005:

Vrijwilliger ouderenzorg bij de Bosmanstichting.

Toelichting:

De Bosmanstichting is een verzorgingshuis voor ouderen voor ongeveer 130 cliënten. 'De Bosman' ligt midden in een woonwijk in Venhuizen, landelijk gelegen en vlakbij het IJsselmeer. De heer Aloni hield zich onder andere bezig met het organiseren van voetbalquizes en het begeleiden van de wandelingen met mensen met rollator of rolstoel. Daarnaast kookte en bakte hij samen met de inwoners.

•2004-heden:

Trainer aangepast voetbal, coördinator aangepast voetbal, lid jeugdbestuur, stagebegeleider studenten sportacademie, organiseren clinics G-voetbal bij voetbalvereniging Zouaven.

Toelichting:

De voorzitter van de vereniging komt Ehud al sinds zijn aanstelling tegen bij onze club. Opvallend omdat hij gebruik maakt van zijn rollator en dit binnen een sportclub niet vaak voorkomt. Het maakt zijn passie voor de sport er zeker niet minder om. Met rollator loopt hij zo het veld in om zijn team instructies te geven of soms ook om de gemoederen te sussen. Aangepast voetbal is zijn passie en hij probeert het voor zijn spelers zo goed mogelijk te organiseren. Ook voor het begeleiden van stagiaires en of trainers in opleiding staat Ehud klaar. Voor de club is dit een mooi uithangbord. Zeggen dat je als club inclusief bent is 1 maar er ook naar leven is nog een hele uitdaging. Met een persoon als Ehud is dat een stuk eenvoudiger, hij is het voorbeeld voor een inclusieve samenleving. Hij kijkt naar de mogelijkheden, wat kan er wel, en hoe gaan we met talent om. Het enthousiasme van Ehud straalt af op de spelers van het aangepast voetbal. Hier kunnen andere sporters nog veel van leren. Hij probeert altijd iets extra voor zijn spelers te regelen maar nooit ten koste van iemand anders. Kijken naar de mogelijkheden, openstaan voor feedback en het algemeen belang nooit uit het oog verliezen, zo kent men Ehud bij de club.

•2017-heden

Lid WMO-adviesraad Stede Broec

Toelichting:

De WMO-adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over zorg, hulp, werk en inkomen. De leden zijn onafhankelijk en deskundig. Ehud is een deskundig en gewaardeerd lid.

•2019-heden

Voorzitter werkgroep Toegankelijkheid

Toelichting:

De werkgroep Toegankelijkheid is een onderdeel van de WMO-adviesraad Stede Broec.

In deze functie zet de heer Aloni - vanaf de oprichting van de werkgroep - zich in bij het traceren van zaken die het voor mensen met een beperking lastig of onmogelijk maken deel te nemen aan de algemene dingen in het dagelijks leven. Hij leidt de vergaderingen van de werkgroep en hij heeft de werkgroep verrijkt met een aantal deskundige ervaringsdeskundigen, maar daarnaast is hij ook de voortrekker bij de activiteiten van de werkgroep en vormt hij ook de verbinding met de WMO Adviesraad.

Peter Ruitenberg

(09-06-1954)

Verdiensten:

•1992-heden

Hoofdredacteur / schrijver Historische Vereniging Oud Stede Broec

Toelichting:

Peter is actief voor de Historische Vereniging Oud Stede Broec vanaf het eerste jaar na oprichting. Hij was eindredacteur vanaf de verschijning van het eerste jaarboek. De redactie van een Jaarboek wordt gevormd door een werkgroep van schrijvers die ook zorgdraagt voor bijbehorende afbeeldingen. De eindredacteur geeft leiding aan dit team vrijwilligers en draagt zorg voor de uiteindelijke vormgeving. Onder zijn leiding worden keuzes gemaakt voor de onderwerpen, de hoeveelheid tekst, het naslagwerk, de interviews en alles wat er samenhangt met het eindresultaat, inclusief het drukwerk en de kosten daarvan. Elk lid ontvangt een jaarboek. Deze vrijwilligersfunctie verrichtte Peter tot en met de uitgifte van het jaar 2000. Vanwege drukke werkzaamheden moest hij ermee stoppen. Tijdens zijn periode als eindredacteur is het aantal leden gegroeid van 86 naar 480 leden (momenteel +/- 950 leden)

Naast hoofdredacteur was Peter ook schrijver. Voor de jaarboeken verzorgde hij de jaarkronieken. Dat betekent dat hij jaarlijks de hoogtepunten van dat betreffende jaar selecteerde na heel veel naslagwerk uit het archief van kranten, tijdschriften en documentatie uit het Westfries Archief. Hij maakte daarvan een samenvatting. Zo zijn er uit zijn hand 'Kronieken' verschenen van de jaren 1892 tot 1900. Behalve Kronieken dook Peter ook vaak in de archieven van een middenstander, een tuinder of een onderwijzer en maakte daar een schitterend tijdsbeeld van in de vorm van een verhaal, zo mogelijk met bijbehorend foto- of ander beeldend materiaal. Peter dook ook regelmatig in de geschiedenis van Stede Broec. Zo schreef hij verhalen over de Broekerhaven, de vroegere straffen en het strafrecht, de tuinbouwveiling, geschiedenis van naamgeving van straten en dorpsfragmenten of over de grote branden, die in het verleden vele huizen tegelijk hebben verwoest, inclusief de beperkte middelen uit de tijd dat de brandweer nog met de handpomp een brand moest blussen.

De activiteiten als schrijver verrichtte Peter niet alleen tijdens de periode in zijn functie als hoofdredacteur. Ook in de jaarboeken na het jaar 2000 tot heden mogen wij in elke uitgave rekenen op meerdere bijdragen van zijn 'digitale pen'.

Immaterieel erfgoed: het Westfries dialect. Er is geen jaarboek of er staat wel een stukje tekst in ons Westfriese dialect van Peter Ruitenberg. Zijn uitdrukkingswijze en de knappe manier waarop dit door hem beschreven staat, is uniek te noemen. Soms zijn dit gedichten, soms ook anekdotes, waarbij de rake manier van dingen zeggen in 'je moers-taal' onnavolgbaar door hem wordt verwoord. Om dialect op een zodanige wijze te schrijven alsof je ernaar luistert, is héél knap. Dat doet hij overigens niet alleen in onze jaarboeken. Hij is ook uitgever van de jaarlijkse 'Westfriese Spreukenkalender'. Hij produceert dit in eigen beheer, maar desalniettemin wordt daarmee dit deel van ons immaterieel erfgoed in stand gehouden.

Peter schrijft niet alleen als vrijwilliger in de jaarboeken van Oud Stede Broec, maar van zijn hand zijn er ook boekwerken in eigen beheer door hem uitgegeven. In heel West-Friesland passen zijn boeken in de bibliotheken. Zo zijn er boekjes onder de volgende titels: - 'Van Watermesjien tot Elba' over het dorpsleven in Venhuizen, - 'Ceres' en zijn voorgangers, over de molen in Broekerhaven, - "Een welbeklante roggebroodbakkerij', over de bewoners en omgeving van de vroegere bakker Vlaming en later Besseling, - 'Skeerwinkelpraat', - 'Dat mag wel in de krant', - 'de Bange Januarinacht' over de stormramp in Andijk in 1916, - 'Delen met velen', over de geschiedenis van Anna's Hoeve, - 'Zuks nou maar!', - 'Westfriese Wijsheden'. In samenwerking met Oud Stede Broec en in ons beheer ook uitgegeven: - 'De Verbouwing en restauratie van Zesstedenweg 227 in volgevlucht' over ons monumentale verenigingspand - 8 fotoboekjes. - 'De Grote Brand Lutjebroek 1763' over de grote brand uit dat jaar.

We beschouwen Peter als een specialist op het onderwerp molens en met name als het gaat over de molen "Ceres" in Broekerhaven. In het jaarboek 2022 van onze Historische Vereniging wordt letterlijk in beeld gebracht de wederopbouw van molen Ceres na de brand. Van meer foto's dan in het jaarboek gepubliceerd kon worden is een expositie samengesteld met medewerking van de Historische Vereniging Oud Stede Broec. De expositie vond plaats in de molen rond de heropening. De foto's van Peter werden door hem ook voorzien van begeleidende teksten, waarin vakkundig uitleg werd gegeven over elk onderdeel en elk detail van het herstel. In deze periode kon de Historische Vereniging geen betere verteller vinden over het hele proces en de geschiedenis van deze molen dan bij Peter Ruitenberg. Daar heeft menig krant en TV-ploeg gebruik van gemaakt.

•2013-heden

Lid redactiecommissie Westfries Genootschap

Het Westfries Genootschap is een vereniging die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van de cultuur en de historie van West-Friesland. De vereniging werd in 1924 opgericht onder de naam Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Waarom? West-Friesland is een prachtig gebied met een eigen identiteit. Die ‘eigenheid’ willen we, al sinds 1924, zoveel mogelijk bewaren en ontwikkelen. Ook is het belangrijk om kennis van en informatie over West-Friesland uit te dragen onder een breed publiek. Want wanneer men weet heeft van de waarde van de eigen streek, kijkt men met andere ogen en gaat men zorgvuldiger om met het woon- en leefgebied. Onder de paraplu van het genootschap zijn een aantal commissies en stichtingen en een vereniging werkzaam. De stichtingen zijn in de loop der tijd ontstaan uit een commissie, die een bepaalde deeltaak vervulde. Het Westfries Genootschap heeft ongeveer 1.750 leden. Het secretariaat is gevestigd in Hoorn, in het Timmermansgildehuis, aan het Dal. Ons werkgebied is West-Friesland, het gebied dat ligt binnen de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is 126 kilometer lang en werd in 1983 tot provinciaal monument verklaard. De Omringdijk loopt langs Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, Schagen en Alkmaar en dan weer oostwaarts terug naar Hoorn. Als Westfries Genootschap ondersteunen wij van harte de aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding voor Peter Ruitenberg. Onze motivatie is als volgt. Bijna tien jaar maakt Peter Ruitenberg deel uit van de redactiecommissie van het jaarboek van het Westfries Genootschap, genaamd 'West-Friesland Oud & Nieuw'. De uitgave van 2015 - nummer 82 - was de eerste editie waaraan Peter volop meewerkte. Peter is nu een van de acht leden van de redactiecommissie. De commissie is verantwoordelijk voor het vullen en uitbrengen van het jaarboek. Elke editie bestaat uit ruim 220 pagina's en omvat steeds diverse artikelen die in woord en beeld een aspect belichten van de historie van Westfriesland, het gebied binnen de Westfriese Omringdijk. Peter vervult een onmisbare rol binnen de redactiecommissie. De belangrijkste taak van de commissie is het beoordelen en redigeren van aangeboden artikelen. Peter is daarin een kei. Nauwgezet laat hij elke tekstregel voorbij zijn rode potlood glijden. Dat doet hij letterlijk. Peter corrigeert teksten vanaf print, niet achter een pc-scherm. Met deze werkwijze openbaart zich zijn feilloze gevoel voor oneffenheden het beste. En hij schroomt niet om met suggesties te komen voor aanvullingen, in het belang van het vastleggen van de Westfriese geschiedenis. Bij zijn minutieuze aanpak geeft Peter keer op keer blijk van zijn enorme kennis van Westfriesland, niet alleen van 'het toen' maar zeer zeker ook van 'het nu'. Dikwijls verrast hij met onverwachte uitingen van zijn betrokkenheid bij de regio. Dat blijkt ook uit de ingezonden brieven die hij met zekere regelmaat stuurt naar de Westfriese editie van het Noordhollands Dagblad. Zoals laatst over het gebruik van de Westfriese taal (zie bijgaand). Ook daarin manifesteert zich zijn ontwapenende drang om te wijzen op het belang van de streektaal. In de redactiecommissie beoordeelt Peter het werk van schrijvers, maar hij levert ook zelf bijdragen aan het jaarboek van het Westfries Genootschap. Bijna elk jaar wordt zijn naam wel vermeld als auteur, meestal in het dialectgedeelte 'In oôze oigen taal'. Zijn aandeel als auteur benadrukt de veelzijdigheid van Peter Ruitenberg. Het is niet eenvoudig om te zeggen hoeveel tijd hem dit allemaal kost. Als wij een schatting moeten maken, komen wij uit op bijna 100 uur op jaarbasis.

Diverse activiteiten

Naast de activiteiten voor de Historische Vereniging Oud Stede Broec en het Westfries Genootschap heeft Peter Ruitenberg nog veel activiteiten ontplooid voor diverse organisaties, zoals:

• Columnist Noordhollands dagblad

• Columnist dagblad De Westfries

• Columnist meerdere weekbladen

• Specials weekbladen bekende Nederlanders (Kraaikamp, Van Duin en vele anderen)

• Boeken algemeen (ca. 15 tal)

• Boeken specifiek over het dorpsleven van Wervershoof, Hem-Venhuizen, Andijk (dreigende watersnoodramp), Binnenwijzend e.a.

• Boeken specifiek over memorabele objecten: molen Ceres Bovenkarspel, 17e eeuwse bakkerij Grootebroek e.a.

• Westfriese kalender (sinds jaar en dag)

• Artikelen in uitgaven van het Westfries Genootschap te Hoorn

• Artikelen in jaarboek Bovenkarspel Grootebroek Kenmerkend aan bovenstaande de gedegenheid waarmee hij dingen onderzoekt

• Archieven Hoorn, Waterschap, Haarlem

• Interviews

• Jarenlang verblijf in die archieven maken zijn boeken naslagwaardig en waarschijnlijk voor een heel groot percentage historisch juist. Daarnaast geeft hij advies aan velen. Hij neemt zitting in commissies. Vaak is hij bereid correcties te geven voor boeken of artikelen van derden. Bij de brand van de molen Ceres werd hij gevraagd voor commentaar op de regionale TV. Bij tijd en wijle ziet men hem terug in de rubriek ingezonden brieven in het Noordhollands Dagblad. Peter belichaamt en omarmt het Westfriese leven en met name het dialect. Naast al het bovenstaande heeft hij veel contacten in het Westfries-culturele leven in deze streek. De uitgaven van al het bovengenoemde zijn deels in eigen beheer gedaan.

Anneke Roukema-van der Ploeg

(06-09-1961)

Verdiensten:

•1996-heden

Secretaris Handboogvereniging De Streekschutters

Toelichting:

Herinnert u zich het liedje van Beyoncé, "Run the World"? Mevrouw Anneke Roukema-van der Ploeg runt de Streekschutters, zij het zonder de titel van voorzitter, want die wil ze niet. Haar zoon begon op zijn tiende met schieten, en gezien zijn geboortejaar (1988), begon Anneke zich rond 1996 te engageren. Haar zoon was een enthousiaste schutter en zelf begon ze ook met pijl en boog te schieten bij de handboogvereniging. Toen haar zoon na vele jaren zijn activiteiten staakte, zette Anneke haar inzet onverminderd voort. Wekelijks zorgt ze voor schoonmaakwerk op maandag, zelfs wanneer ze oppast op haar kleinkinderen. Ze beheert de kas, maakt advertenties, leidt de bar meerdere avonden per week. Ze begeleidt stagiaires, organiseert en leidt kinderfeestjes, en gaat wekelijks naar de Sligro voor boodschappen, aangezien de club te klein is om ze te laten bezorgen. Ze woont vergaderingen bij, bekleedt de rol van secretaris en notuleert. Daarnaast organiseert ze wedstrijden en neemt ze de verantwoordelijkheid voor interne BBQ's. Organisatie van wedstrijden houdt in: • Jaarlijks zijn er meerdere rayon-wedstrijden op de club. Dit zijn wedstrijden die roulerend op verschillende verenigingen in Noord-Holland georganiseerd worden, waaronder bij De Streekschutters. • Er is een speciale Verjaars-verschieting ter gelegenheid van de verjaardag van de club. • Tijdens de survivalrun van de Streker Surviuval Vereniging (SVV) nemen ze deel als boogschieters. • Er is een 3D-wedstrijd waarbij er een parcours in het bos wordt afgelegd met kunstmatige dieren. • Het Nieuwjaarschieten markeert het begin van het jaar. • Het Koningsschieten is een intrigerend evenement waarbij je in een 'koningshuis' komt als je genoeg punten hebt verzameld. Daar zit een hele constructie met prinsen en prinsessen erachter. • Anneke organiseert het Sinterklaasfeest, waar ook een wedstrijdelement aan verbonden is. Anneke Roukema-van der Ploeg is werkelijk een duizendpoot binnen de club. Hier gaan flink wat uren in zitten. Ze besteedt ongeveer 4 uur per avond gedurende twee avonden per week, wat neerkomt op 8 uur. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om op zondagochtend bardienst te draaien. Ze doet wekelijks boodschappen bij Sligro, wat 3 uur kost, en ze besteedt 1 uur per week aan schoonmaken. Ook is er een uur per week voor ledenadministratie, barroosters en schoonmaakroosters. Leden en externen kunnen ook een feestje geven in het clubgebouw. Als dat het geval is, regelt mevrouw Roukema dat en staat ze zelf ook vaak achter de bar. Al met al besteedt ze ongeveer 12 uur per week aan de club.Voor Anneke voelen deze uren echter niet als werk, maar als plezier. Al 27 jaar (!) staat Anneke dag en nacht klaar voor de club. Hoewel ze officieel geen voorzitter is, heeft ze bijna alle taken die bij die rol horen op zich genomen. De voorzitter heeft bij zijn aantreden aangegeven beperkt in zijn tijd te zijn vanwege zijn eigen bedrijf. Hij geeft aan dat hij op papier de voorzitter is, maar dat mevrouw Roukema-van der Ploeg voorzitter, secretaris, kantinebeheerder, wedstrijdorganisator en duizendpoot tegelijk is voor de club.

•2010-heden:

Mantelzorger/oppas

Toelichting:

Naast alle activiteiten voor de handboogvereniging past mevrouw Roukema-van der Ploeg al jarenlang op haar kleindochters van 4 en 6 jaar oud. Ze doet dit 3 dagen per week. Ook helpt ze haar zoon in Friesland als hij haar hulp nodig heeft, en dan racet ze naar Harlingen. Helaas zijn haar ouders een aantal jaar geleden overleden. Ze hebben vlakbij gewoond, en tijdens hun ziekteperiode heeft mevrouw Roukema-van der Ploeg fulltime voor hen gezorgd. Dit deed ze niet alleen vanwege de afstand, maar ook omdat ze het als haar plicht voelde.