BOVENKARSPEL - Het college van gemeente Stede Broec heeft de concept-Kadernota 2022-2026 vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. Onderdeel in de Kadernota is de Voorjaarsnota 2022, waarin bijstelling van budgetten in dienstjaar 2022 wordt voorgesteld. Vanwege de recente start van het nieuwe college en onduidelijkheid over de tegemoetkoming vanuit het Rijk is het een Kadernota op hoofdlijnen.

Een raadsprogramma is namelijk nog niet opgesteld, waardoor de prioritering van de ambities voor de komende 4 jaar nog moet plaatsvinden. Bij het opstellen van de Kadernota was de meicirculaire nog niet beschikbaar. Daardoor is de mate van compensatie van een aantal toenemende kosten nog niet bekend.

Coalitieakkoord als basis
Ook de kaders en uitgangspunten voor de Begroting 2023 en verdere jaren zijn op hoofdlijnen bepaald. Slechts in een uitzonderlijk geval zijn er wel beleidsvoornemens opgenomen op basis van het coalitieakkoord: “Samenwerken, Samen leven, Samen ontwikkelen” dat de richting van de ambities in de komende bestuursperiode aangeeft. Een aantal accenten uit akkoord heeft een plaats gekregen in kadernota.

Bovendien is er rekening gehouden met eerdere besluiten van de gemeenteraad. Zoals de voorbereiding voor de uitvoering van het Verkeersplan en het Integraal Kind Centrum (IKC). Die staan er daarom wel in. Ook de bijdragen aan De Zouaven en turnvereniging GTS zijn opgenomen. Om te zorgen dat daar goed en veilig gesport kan blijven worden, moet de gemeente snel handelen.

Meicirculaire
De circulaires van de Rijksoverheid laten de laatste jaren een behoorlijk fluctuerend beeld zien waar moeilijk een stabiel financieel gemeentelijk beleid op gevoerd kan worden. Daar komt bij dat nieuwe taken vanuit het Rijk, zoals de Omgevingswet, extra geld kosten en de kosten van de Wmo blijven stijgen door de vergrijzing. Veel van deze kosten voor de komende jaren zijn in de Kadernota verwerkt, maar we wachten nog op meer duidelijkheid over de bijdrage van het Rijk. Zodra de hoogte van de compensatie bekend is, kan pas een totaalbeeld worden gevormd en wordt inzichtelijk hoeveel ruimte er is voor nieuwe initiatieven.

Daarnaast is er op dit moment sprake van een hoogoplopende inflatie. Dit zorgt er, net als in de rest van Nederland, voor dat de kosten stijgen, met name in het Ruimtelijk Domein.

Vervolg proces
De raad bespreekt op 30 juni 2022 de Kadernota en neemt vervolgens hierover een besluit. Het college werkt dit besluit vervolgens uit in de Begroting 2023.