STEDE BROEC - Op donderdag 6 juli heeft de gemeenteraad van Stede Broec de rekening van 2022 besproken en de voorjaarsnota van 2023 vastgesteld. Ook heeft elke politieke partij aangegeven welke onderwerpen en ideeën zij graag terugzien in de kadernota van 2024.

Daarnaast heeft de raad ingestemd met het beeldkwaliteitsplan voor het plein aan het Streekhof en het station.

Jaarstukken en jaarrekening 2022

Ondanks een positief overschot van 6,7 miljoen euro, komen er onzekere financiële jaren aan. Het Rijk heeft de afgelopen jaren taken afgestoten naar de gemeentes, maar wil nog niet aangeven of hiervoor de komende jaren geld wordt vrijgemaakt. De fracties hebben hun zorgen hierover geuit.

Kaders gesteld voor de begroting van 2024

Bij de bespreking van de voorjaarsnota 2023 en de kadernota voor volgend jaar kregen de fractievoorzitters van de acht politieke partijen de gelegenheid hun reflectie te geven. Zij deelden hun visie en wensen en kregen de kans om wijzigen aan te brengen door raadsinstrumenten in te dienen. Het amendement om de tekst over een verwachte uitgave te schrappen uit de kadernota werd aangenomen.

De voorjaarsnota 2023 en de kadernota 2024 zijn, inclusief een amendement, aangenomen door de raad.

Unanieme vaststelling beeldkwaliteitsplan voor Streekplein

De raad heeft unaniem ingestemd met het beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling van het Streekplein. De gemeente wil onder andere nieuwbouw realiseren, waar ruimte komt voor woningen, winkels en horeca. Via een motie verzoekt de raad het college om in de uitwerking van de bouwplannen rekening te houden met de aanleg van terrassen die gunstig staan ten opzichte van de zon.

Beleidskader Wind- en zonne-energie Westfriesland

De zeven Westfriese gemeentes hebben samen een regionale energiestrategie (RES) ontwikkeld om meer duurzame energie op te wekken. De raad van Stede Broec heeft ingestemd met de kaders voor dit beleid, maar wel met een wijziging. Door een aangenomen amendement worden strengere richtlijnen en eisen afgedwongen voor de aanleg van zonneweides.

Overige onderwerpen

Ook zijn de volgende besluiten genomen: de regionale beleidsuitgangspunten voor psychisch kwetsbare inwoners zijn vastgelegd. Hiermee wordt beoogd om passende zorg en ondersteuning te bieden voor deze groep inwoners. Ook is de raad ook akkoord gegaan met de Erfgoednota. In de Erfgoednota wordt beschreven welke verantwoordelijkheid de gemeente Stede Broec draagt ten aanzien van het aanwezige erfgoed en welke kansen er zijn om gebruik te maken van het erfgoed.

Raadsvergadering gemist?

Mocht je de vergadering gemist hebben, kijk deze dan terug via:

Vergadering Gemeenteraad 06-07-2023 Gemeente Stede Broec (notubiz.nl)

.