STEDE BROEC - De gemeente Stede Broec ziet samen met de sportverenigingen kansen voor een nieuw sport- en recreatielandschap aan de Wijzend-Raadhuislaan in Grootebroek. Op uitnodiging van de gemeente dachten de verenigingen mee over de ontwikkeling van het Middengebied tot een ‘sportlandschap’. Tot 5 september kunnen ook inwoners ideeën, suggesties en aandachtspunten aangeven.


De gemeente Stede Broec heeft het plan het Middengebied in Stede Broec Zuidwest anders in te richten. Het gaat om het gebied tussen de Voetakkers, Wijzend en de Raadhuislaan in de omgeving van het sportcomplex van Zouaven en SAV.

Ontwikkelen Sportlandschap Stede Broec

De gemeenteraad heeft in 2017 voor het Middengebied de Gebiedsvisie Stede Broec Zuidwest vastgesteld. Daarin staat de ambitie het Middengebied te ontwikkelen tot een gebied waar sport, bewegen, recreatie en het landschap centraal staan. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het gebied tot ‘Sportlandschap Stede Broec’. Het streven is in 2024 een omgevingsplan vast te stellen.

Participatietraject

Wij houden gesprekken zowel met direct belanghebbenden zoals gebruikers van het sportcomplex en grondeigenaren als met een bredere groep waaronder inwoners, andere sportverenigingen, organisaties en geïnteresseerden.

Wethouder Nico Slagter benadrukt het belang van een grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Middengebied: “Juist de inbreng van sportverenigingen, belangenorganisaties en bewoners is belangrijk voor een goede invulling van het gebied. Samen kijken we welke kansen er zijn om dit gebied te ontwikkelen tot een sportlandschap.” Daarbij geeft de wethouder aan dat de mogelijkheden voor verplaatsing van verenigingen en nieuwe vormen van sport en recreatie ook worden onderzocht.

Scenario’s

Op de bijeenkomst begin juli heeft de gemeente gesproken met de direct betrokken verenigingen, grondeigenaren en belangenorganisaties. Aan de hand van verschillende scenario’s gaven zij hun mening, ideeën en suggesties voor het inrichten van het Middengebied.

Al eerder heeft de gemeente met de Provincie, hoogheemraadschap, Omgevingsdienst en grondeigenaren in dit gebied gekeken naar wat mogelijk is en onder welke voorwaarden. Dat is opgenomen in een startnotitie die op 5 juli 2022 is vastgesteld door het college. Deze startnotitie is samen met de gebiedsvisie de basis is voor de scenario’s die zijn opgesteld.

Mening inwoners

Naast de reacties van direct betrokken partijen vinden we de mening van inwoners ook belangrijk om tot een voorkeursscenario te komen. Vanaf 2 augustus 2022 zijn op de website samen.stedebroec.nl de opgestelde scenario’s voor het sportlandschap te zien. Tot 5 september 2022 kunnen inwoners op deze website ideeën, suggesties en aandachtspunten aangeven.

Vervolg

In september bespreekt de gemeenteraad de scenario’s en is er op 26 september een informatiebijeenkomst voor inwoners, verenigingen en andere organisaties die niet aanwezig waren op de bijeenkomst in juli.

Met de ontvangen input wordt het voorkeursscenario steeds verder verrijkt en verfijnt. De gemeente maakt vervolgens een ontwerp voorkeurscenario waar iedereen op kan reageren via de website samen.stedebroec.nl.

De vervolgstap is het vertalen van het voorkeursscenario in een masterplan. Daarin staat op hoofdlijnen de ontwikkeling voor het gebied. De verwachting is dat de gemeenteraad het masterplan begin 2023 vaststelt.

Informatie

Klik voor meer info op de link naar het project Sportlandschap Middengebied Stede Broec Zuidwest.